Thống kê epsilon đủ : Luận án PTS Toán học: 1.01.04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38542

Advertisements